MC Offertes
HOME     PARTICULIEREN     BEDRIJVEN     CONTACT

Privacyverklaring

Wie zijn wij en wat doen wij?

MC Verzekeringen, gevestigd aan Westerveldstraat 24 8021BW ZWOLLE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Westerveldstraat 24
8021BW ZWOLLE
www.mcverzekeringen.nl
Info@mcverzekeringen.nl
telefoonnummer 085-8782866

Je kunt zowel Mike Cordewener als Linda Baron benaderen indien je vragen hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens of de verwerking hiervan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MC Verzekeringen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en met welk doel:
- Als je klant bij ons wordt, slaan wij jou gegevens op. Deze gegevens gebruiken wij voor de uitvoering van de financiŽle diensten en producten die je bij ons aanvraagt. Wij slaan hiervoor in ieder geval de volgende gegevens op en verwerken deze:
- NAW-gegevens
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Geslacht
- Burgerlijke staat
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer(s)
- FinanciŽle gegevens
- Gegevens over contacten die jij met ons hebt: wij slaan de reden van het contact op, wanneer het contact was en hoe wij contact met elkaar hebben gehad.
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door gebruik te maken van onze diensten voor bijvoorbeeld het aanvragen of offreren van een verzekering of een ander financieel product. Denk hierbij onder andere aan de waarde van jouw woning of spullen.
- Schadeverleden: schades die bij ons gemeld worden en die wij eventueel verhalen slaan wij op.
Het gaat hierbij om:
- Schadenummers van maatschappijen
- Gegevens over de schade zelf/het beschadigde object
- Het soort schade
- Het schadebedrag
- Alle correspondentie die wij omtrent deze schade hebben gehad en hebben verstuurd.
- Inkomensgegevens: voor sommige (zakelijke) verzekeringen hebben wij of de maatschappij de inkomensgegevens van relaties, werkgevers en de werknemers van werkgevers nodig, bijvoorbeeld om verzekerde bedragen aan te passen ten behoeve van garantie tegen onderverzekering of om de premie over het nieuwe jaar te berekenen

Gespreksopnames per telefoon

Wij slaan telefoongesprekken op. Dit doen wij ten behoeve van de opleiding van onze medewerkers, maar ook om gemaakte afspraken na te komen en om fraude te voorkomen en zo mogelijk te bestrijden. Gesprekken die worden opgenomen voor training- en coaching doeleinden bewaren wij over het algemeen 2 maanden en de overige gesprekken worden 7 jaar bewaard.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

MC Verzekeringen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Gezondheidsgegevens: bij sommige verzekeringsproducten zoals levensverzekeringen dienen maatschappijen meer informatie te ontvangen met betrekking tot jouw gezondheid. Zonder deze gegevens kan de polis niet bij de maatschappij aangevraagd worden. Wij verwerken deze gegevens met jouw toestemming om deze producten voor jou aan te kunnen vragen.
- Documentnummers identiteitsbewijzen: wij zijn verplicht de identiteit van onze klanten te kennen volgens de Identificatieplicht/Sanctiewet. Wij vragen je daarom bij ons te identificeren. Zonder identificatie mogen wij geen financiŽle producten of verzekeringen voor jou aanvragen. Het BSN-nummer en pasfotoís slaan wij niet op.
- Strafrechtelijk verleden: bij sommige verzekeringsproducten dienen maatschappijen meer informatie te ontvangen met betrekking tot jouw strafrechtelijk verleden. Zonder deze gegevens kan de polis niet bij de maatschappij aangevraagd worden. Wij verwerken deze gegevens met jouw toestemming om deze producten voor jou aan te kunnen vragen. Het niet volledig indienen van deze gegevens kan gevolgen hebben voor de aanvraag van de verzekering.
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over relaties die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mcverzekeringen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe komen wij aan jouw gegevens?

Wij krijgen de gegevens in de meeste gevallen van jou of van iemand die ons bij jou aanbeveelt. Het kan ook zijn dat wij jouw gegevens ontvangen, omdat wij deze van jouw werkgever hebben ontvangen ten behoeve van de uitvoering van een polis of financieel product die jouw werkgever via ons heeft afgesloten of omdat wij jouw verzekering of financieel product hebben overgenomen van een andere tussenpersoon of een andere maatschappij. Wij leggen in ons register vast van wie wij informatie hebben ontvangen, mits deze bronnen bij ons bekend zijn. Waar mogelijk laten wij je weten van wie wij de bij ons bekende gegevens hebben ontvangen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MC Verzekeringen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het offreren, adviseren, aanvragen, beheren en verwerken van verzekeringen of andere financiŽle producten of voor het behandelen van schades met betrekking tot bovengenoemde producten en verzekeringen
- Het afhandelen en verwerken van eventuele (te late) premiebetalingen of betalingsherinneringen bij de maatschappij die je bij ons op kantoor voldoet
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je een aanbeveling te kunnen doen voor een nieuw product die zou aansluiten bij de producten en diensten die je reeds bij ons hebt afgesloten.
- Wij bewaren schadegegevens om schades te kunnen verhalen of om schades te kunnen behandelen/verwerken bij jouw eigen maatschappij.
- MC Verzekeringen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of het identificeren van de klanten op verzoek van de maatschappij en in overeenstemming met de Sanctiewet. Daarnaast dienen wij op basis van de wet Wft specifieke gegevens inventariseren en analyseren om op basis van deze gegevens ons advies te baseren.
Wij verwerken gegevens nadat wij hiervoor jouw toestemming hebben gekregen en/of indien wij op basis van bepaalde wet, plicht of een overeenkomst deze persoonsgegevens dienen te verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming

MC Verzekeringen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de diverse maatschappijen waarmee MC Verzekeringen zaken doet. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MC Verzekeringen) tussen zit. MC Verzekeringen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Ons CRM systeem: al jouw persoonsgegevens worden in dit systeem verwerkt door een van de medewerkers van MC Verzekeringen. Dit systeem neemt geen beslissingen die aanzienlijke gevolgen hebben voor jouw privacy en dient alleen ter inzage van medewerkers van MC Verzekeringen of zaakwaarnemers tijdens onze afwezigheid om de voortzetting van jouw verzekeringsproducten en andere financiŽle producten te waarborgen en belangrijke zaken omtrent de aanvraag, verwerking, het beheer van een financieel product te waarborgen. Ook schades, gespreksnotities, afspraken en taken worden in ons CRM-systeem verwerkt.
- CRM Systemen van maatschappijen: buiten ons CRM systeem verwerken wij jouw (bijzondere) persoonsgegevens in de CRM-systemen van de diverse maatschappijen. Dit doen wij om:
- Offertes te maken
- Op jouw verzoek polissen en verzekeringsproducten aan te vragen, te wijzigen of te beŽindigen
- Op jouw verzoek schades te melden en te behandelen
- Op jouw verzoek persoonsgegevens te wijzigen bij een wijziging in jouw persoonlijke situatie
- E-mail en kalender programmaís: deze systemen worden puur voor communicatie gebruikt tussen ons en maatschappijen, onze klanten en derden ten behoeve van het uitvoeren van onze dienstverlening.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MC Verzekeringen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In sommige gevallen bepaald de wet hoe lang wij jouw gegevens bewaren.
Wij bewaren alle persoonsgegevens inclusief polissen en klantdossiers tot 7 jaar nadat jouw relatie met ons kantoor is beŽindigd en er geen polissen of andere financiŽle producten meer via ons kantoor lopen.

Delen van persoonsgegevens met derden

MC Verzekeringen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij of de verzekeringsmaatschappij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MC Verzekeringen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen indien wij opdracht geven voor deze verwerking. Daarnaast verstrekt MC Verzekeringen jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Deze andere derden zijn:
- Letselschade- en expertisebureauís bij schade
- Arbodiensten
- Advocaten
- De maatschappij van een tegenpartij bij het melden en verwerken van schades buiten jouw eigen maatschappij.
- Op jouw verzoek certificeringsbureauís voor bijvoorbeeld NEN-keuringen bij bedrijven of beveiligingsbedrijven ten behoeve van alarminstallaties conform de VRKI-richtlijnen.
Let op: het kan soms voorkomen dat je iemand anders toestemming geeft om namens jou gegevens bij ons op te vragen of te wijzigen of om (informatie over) financiŽle producten en diensten aan te vragen, op te vragen of te wijzigen. Je dient ons hiervoor schriftelijk en ondertekend toestemming te geven middels ons machtigingsformulier. Deze machtiging is maximaal 5 jaar geldig of tot jij de toestemming hiervoor intrekt. Indien je de toestemming intrekt, dien je ons dit altijd tijdig door te geven.
Zonder machtiging zullen wij nooit zomaar informatie over jou aan vreemden doorgeven of polissen of andere financiŽle producten door hen laten wijzigen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MC Verzekeringen gebruikt alleen functionele cookies om onze website goed te laten werken. Deze cookies zijn nodig om een beveiligde website tot stand te laten komen en dienen er alleen voor om eventuele gegevens van jou en van ons op onze website te beschermen en om er voor te zorgen dat een kwaadwillende onze website niet kan gebruiken om malware te verzenden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MC Verzekeringen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mcverzekeringen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MC Verzekeringen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via ons telefoonnummer 085- 878 28 66 of via info@mcverzekeringen.nl.

MC Verzekeringen heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
- Al onze internetcommunicatie verloopt via VPN.
- Ons kantoor heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Je kunt hierbij denken aan de beveiliging van onze website en ons CRM-systeem maar ook aan de fysieke beveiliging van ons kantoor. Al onze medewerkers zijn op de hoogte van de maatregelen die zij moeten nemen om jouw gegevens optimaal te beschermen. Alleen personeel dat toestemming heeft om jouw gegeven in te zien, kunnen dat ook daadwerkelijk.

Daarnaast hebben al onze medewerkers de eed of belofte afgelegd. Zij beloven hiermee dat zij zich zullen houden aan de wet- en regelgeving en gedragscodes en dat zij integer en betrouwbaar zullen handelen.
- Papieren dossiers die niet meer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten laten wij altijd vernietigen door een gecertificeerd bedrijf dat gespecialiseerd is in archiefvernietiging.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het is MC Verzekeringen toegestaan deze privacyverklaring ten alle tijden aan te passen, zodat deze up to date blijft. Het is dan ook aan te raden deze privacy verklaring af en toe op nieuw te lezen, zodat je altijd op de hoogte blijft van eventuele veranderingen.
MC Verzekeringen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Download Privacyverklaring

Om deze algemene voorwaarden te kunnen lezen dient u Adobe Acrobat Reader geÔnstalleerd te hebben.
Klik hier op of onderstaande button om Adobe Acrobat Reader te downloaden en installeren.

CONTACTGEGEVENS

INFORMATIE

SOCIAL MEDIA

MC Verzekeringen
Westerveldstraat 24
8021BW ZWOLLE
Nederland
E: info@mcverzekeringen.nl
T: 085-8782866
F: 085-8782909
Copyright 2009 - 2021 MC Verzekeringen
Alle rechten voorbehouden
       
Disclaimer